Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych jest firma SSC Master Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Polna 100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535582, o numerze NIP 956-23-097-01 i REGON 360338668. 

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celach:  

 • świadczenia usług SSC Master;  
 • świadczenia usług wsparcia technicznego i utrzymania usług;
 • oferowania Ci produktów i usług (marketing) na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ochrona danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 
 • analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • oferowania Ci (marketing) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych Partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych Partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie II Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:  

 • naszym Partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierającym nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta; 
 • podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Ciebie lub reprezentowaną przez Ciebie organizację naszych należności; 
 • komornikom. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania:  

 • dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w Kodeksie Cywilnym;
 • jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do celów marketingowych;
 • dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
 • dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa osób, których dane dotyczą:  

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy/realizacji transakcji lub wymiany odpowiedniej korespondencji. 

Na potrzeby marketingu bezpośredniego, podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o udostępnione dane. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych polegające na wykorzystaniu Twoje danych osobowych do oceny niektórych Twoje cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich preferencji lub przyszłych zachowań i określenia, która oferta może być Ciebie najbardziej interesująca. 

W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@sscmaster.com, drogą pocztową na adres: 87-100 Toruń ul. Polna 100.  

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam poprzez formularz? 
 

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego będzie spółka SSC Master Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Polnej 100 (dalej: Administrator), z którym możesz kontaktować się bezpośrednio pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. 
 

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych? 
 

TAK, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się z użyciem adresu poczty elektronicznej iod@sscmaster.com we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.  
 

Do jakich celów potrzebne są nam Twoje dane osobowe? 
 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie lub wiadomość – o ile zdecydujesz się na kontakt z nami, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie. 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań (które kierujesz do nas) oraz udzielania na nie odpowiedzi. 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas w celach marketingowych Administratora danych. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w kierowaniu informacji marketingowych o produktach i usługach Administratora. 
 

Kto może być odbiorcą Twoich danych? 
 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne. 
 

Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje dane? 
 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości czy zapytania. 
 

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe? 
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną do Administratora. 
 

Jakie przysługują Ci uprawnienia? 
 

Masz prawo do: 

 1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
 2. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 3. Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
 4. Usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 5. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie niezgodnego z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Czy Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

NIE, Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzali w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 


Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach procesu rekrutacyjnego będzie spółka SSC MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Polnej 100 (dalej: SSC MASTER). 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez SSC MASTER Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu SSC MASTER przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Ciebie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie również zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

SSC MASTER będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SSC MASTER. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich  danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym SSC MASTER powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z SSC MASTER, które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowa, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do podmiotów mających siedziby w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto SSC MASTER będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z SSC MASTER. 
 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?  

SSC MASTER będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji aż do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.  
 

Jakie masz prawa?  

Przysługuje Ci prawo do:  

 • dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych; 
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, 
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  


Kontakt 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: 
 
Inspektor Ochrony Danych: 
Tel: + 48 22 211 18 60 
E-mail: iod@sscmaster.com (z dopiskiem REKRUTACJA w tytule korespondencji).