Delegacje

Delegacje

Delegacje

Aplikacja Delegacje
Prezentacja widoku aplikacji

Aby otworzyć aplikację DELEGACJE należy kliknąć odpowiednią ikonę w bocznym panelu lub wybrać odpowiednią pozycję z listy w górnym menu. 

Delegacje dzielą się na dwa typy: zwykłą, tworzoną dla pojedynczego wyjazdu oraz zbiorczą, dla kilku delegacji jednego pracownika w danym miesiącu. 

Listę w widoku aplikacji DELEGACJE można posortować na zbiory dokumentów ze względu na następujące kategorie:

DO WYSŁANIA: wnioski oraz rozliczenia, które są w trakcie tworzenia. Po ich uzupełnieniu można wysłać dokumenty w obieg akceptacyjny


DO AKCEPTACJI: wnioski oraz rozliczenia, które oczekują na akceptację


DO ROZLICZENIA: wnioski na wyjazd, które zostały zaakceptowane i w dalszej kolejności należy je rozliczyć


W TRAKCIE ROZLICZENIA: dokumenty rozliczenia wniosków, które nie zostały jeszcze zakończone i wysłane do akceptacji


ROZLICZONE: zakończone rozliczenia wyjazdów


WSZYSTKIE: wszystkie dokumenty wniosków i rozliczeń


SPECJALNE: dokumenty w obiegu, wysłane do akceptacji oraz lista z podziałem na rodzaje dokumentów


KALENDARZ: Widok prezentujący wyjazdy w układzie kalendarza z możliwością filtrowania wyświetlanych danych
; delegacje, do których użytkownik ma dostęp, są wyświetlane na widokach w aplikacji oraz na widoku kalendarzowym.

W zależności od uprawnień użytkownika, w prawym górnym rogu wyświetla się lista, umożliwiająca zmianę zakresu danych prezentowanych na kalendarzu.

MOJE – podstawowa opcja, wyświetla tylko i wyłącznie delegacje zalogowanego użytkownika
PODWŁADNI – wyświetla delegacje podlegających pracowników
WEDŁUG UPRAWNIEŃ – podstawowa opcja, wyświetla wszystkie delegacje do których użytkownik ma dostęp (wnioski akceptowane lub te w których wskazany był jako osoba informowana)
DELEGACJE ZWYKŁE – opcja wyświetla tylko zwykłe delegacje
DELEGACJE GRUPOWE – opcja wyświetla tylko delegacje zbiorcze
WSZYSTKIE – wyświetla wszystkie rodzaje delegacji
KONFIGURACJA – sekcja umożliwiająca parametryzację zakresu oraz sposobu wyświetlanych danych na widoku kalendarzowym.  

 Delegacje zawsze składają się z dwóch dokumentów: wniosku i rozliczenia. Wniosek jest oznaczony literą „W”, rozliczenie literą „R”, wniosek zbiorczy literami „WZ”, a rozliczenie zbiorcze „RZ”. 

Oznaczenia te pełnią ważną funkcję. Kiedy wniosek zostanie zaakceptowany, znika z listy a jego miejsce zajmuje dokument rozliczenia. Nie ma sytuacji w której na liście wyświetlony jest zarówno wniosek i rozliczenie dotyczące jednej delegacji.  

Wniosek o delegacje

Wniosek o delegacje

Wniosek o delegacje
Rozliczenie delegacji

Rozliczenie delegacji

Rozliczanie czasu pracy
 1. Rozliczenie delegacji

  Zaakceptowany wniosek można znaleźć DELEGACJI, w zakładce DO ROZLICZENIA. W celu rozliczenia wyjazdu kliknij w pozycję wybranego dokumentu. 

  Następnie przełącz na zakładkę SZCZEGÓŁY DOKUMENTU i włącz TRYB EDYCJI. 


  W razie potrzeby możesz dodać miejscowość i środki lokomocji klikając w “+” przy nazwie sekcji lub usunąć klikając w “–” przy pozycji, którą chcesz usunąć. 

  W przypadku, gdy środkiem lokomocji jest prywatny samochód, należy rozliczyć ewidencję przebiegu pojazdu.


  Więcej na temat rozliczenia ewidencji pojazdu przeczytasz w artykule: Rozliczanie przebiegu pojazdu


  Możesz skorygować Cel wyjazdu, wpisując w okienko właściwy cel. 

  Planowany termin, to termin wyjazdu i przyjazdu, który został podany we wniosku na wyjazd. Rzeczywisty termin wyświetla informacje uzupełniane w sekcji CZAS WYJAZDU. 


   W sekcji CZAS WYJAZDU uzupełnij rzeczywisty przebieg wyjazdu. 
   W polach z zieloną strzałką wpisz miejscowość startową każdego etapu oraz datę i godzinę. 

  Jeśli środek lokomocji wskazany w delegacji, wymaga podania miejsca i czasu przekroczenia granicy (np. samochód służbowy, samochód prywatny itd.), w takim przypadku pojawi się dodatkowy wiersz (oznaczony czerwoną strzałką) w którym wprowadź datę, czas i miejscowość przekroczenia granicy. 


   UWAGA: W sytuacji, przejazdu lub postoju w kraju tranzytowym, dieta jest liczona zgodnie ze stawkami kraju docelowego. W takiej sytuacji wprowadzając datę i godzinę wjazdu do kraju docelowego, należy podać datę i godzinę wjazdu do kraju tranzytowego. 

  W polach oznaczonych niebieską strzałką należy dodać docelowe miejsce oraz datę i godzinę dotarcia.

  W razie potrzeby możesz skorygować zaliczkę, dodając nową pozycję klikając “+”, usunąć klikając “– ” przy danej pozycji, lub zmienić jej wartość, sposób płatności i datę zatwierdzenia. 

  Ostatnim krokiem rozliczania wyjazdu jest kalkulacja kosztów. 
  Kliknij przycisk “+” przy nazwie sekcji KALKULACJA KOSZTÓW, by zdefiniować jakie rodzaje kosztu są do rozliczenia. 

   

  Zaznacz odpowiednie pozycje na liście.

  Informacje szczegółowe na temat kalkulacji kosztów znajdziesz w artykule: Kalkulacja kosztów

  Rozliczenia aktualizują się na bieżąco w tabelkach:   Uwaga: Rodzaje pól zależą od ustawień wprowadzonych przez dział HR. 

  Przeliczane kwoty zależą również od sposobu odbioru zaliczki i sposobu dokonywania opłat. 

  Gotowe rozliczenie wyślij do akceptacji. 


   

 2. Ewidencja kosztów podróży


  Kliknij przycisk “+” przy nazwie sekcji KALKULACJA KOSZTÓW, w celu zarejestrowania kosztów, które zostały poniesione podczas podróży służbowej. 

   

  W zależności od parametryzacji systemy może być dostęnych kilka różnych rodzajów kosztu. Aby dodać je do kalkulacji, wybierz odpowiednią pozycję na liście, wypełnij dane dotyczące wybranego kosztu i zatwierdź przyciskiem OK.

  Poniżej opis najczęściej wykorzystywanych grup kosztowych.


  1) Ryczałt na dojazdy

  Wybierz Kraj, kierunek dojazdu oraz sposób płatności i potwierdź.

  2) Ryczałt za nocleg

  Oznacz kraj, wprowadź ilość dni oraz wybierz sposób płatności. Na koniec zatwierdź przyciskiem OK.

  3. Przejazdy lokalne [DKM]

  Aby wprowadzić koszt dotyczący przejazdów komunikacją w miejscowości, w której odbywa się podróż służbowa, wprowadź kraj, wskaż ilość dni oraz sposób płatności.


  4. Hotel

  Wybierz z listy kraj, którego dotyczy koszt, wprowadź ilość dni, kwotę i zaznacz sposób płatności.
  Kwota nie może przekraczać limitu hotelowego, wprowadzenie wyższej kwoty poskutkuje wyświetleniem ostrzeżenia.

  Uwaga: Rodzaje kosztów oraz wymagane dane są ustalane przez dział księgowy. Innym przykładowym kosztem może być koszt – UBEZPIECZENIA, a wymaganymi danymi mogą być:

  – kraj
  – nazwa kontrahenta
  – numer faktury/rachunku
  – kwota
  – sposób płatności

  – opis
  – link do dokumentu powiązanego z kosztem

  Uwaga: w razie utraty dokumentu potwierdzającego poniesione koszty, np. faktury VAT, przy dodawaniu konkretnego rodzaju kosztu, możesz poświadczyć utratę dokumentu, oraz prawdziwość podanych informacji na temat kosztu.

  Kliknij w wybrany rodzaj kosztu

  i potwierdź oświadczenie.


  Po potwierdzeniu oświadczenia, wyświetli się nazwisko potwierdzającego, oraz godzina i data.
  Koszt związany z Dietami w rozliczeniu wyjazdu pojawi się automatycznie. Aby zdefiniować koszty, kliknij w łącze.

  Wyświetli się okienko z dwoma zakładkami: WYSOKOŚĆ DIETY i POTRĄCENIA Z TYTUŁU OTRZYMANYCH POSIŁKÓW. 

   W zakładce POTRĄCENIA Z TYTUŁU OTRZYMANYCH POSIŁKÓW wprowadzasz posiłki zapewnione w czasie delegacji. Kliknij przycisk + aby dodać nowy wiersz. Wprowadź datę otrzymania posiłku, wybierz z listy Kraj, w którym przebywałeś w określonej dacie, zaznacz, które z posiłków otrzymałeś i zatwierdź przyciskiem OK. 

  Potrącenia z okazji zapewnionych posiłków zostaną przeliczone i podsumowane w pierwszej zakładce WYSOKOŚĆ DIETY. 

  Rozliczenia aktualizują się na bieżąco w tabelkach: 

 3. Ewidencja przebiegu pojazdu

  W przypadku, gdy środkiem lokomocji jest prywatny samochód, należy rozliczyć ewidencję przebiegu pojazdu.
  W sekcji KALKULACJA KOSZTÓW kliknij pozycję EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU.

  Spowoduje to otwarcie nowego dokumentu. Przejdź do zakładki SZCZEGÓŁY DOKUMENTU. 

  W sekcji SZCZEGÓŁY PRZEJAZDU wpisz przebytą ilość km na danych odcinkach. System automatycznie przeliczy koszt przejazdu mnożąc liczbę km przez stawkę za km odpowiadającą klasie pojazdu

  Kliknij ZAPISZ, by zapisać dokument ewidencji przebiegu pojazdu 

  i potwierdź zamiar zapisania przyciskiem TAK. 


  Uwaga: w zależności od wymagań działu HR, może zaistnieć potrzeba wysłania dokumentu do akceptacji (np. przez dział logistyki, który zatwierdzi rzeczywistą liczbę km), w takim przypadku będzie dostępny przycisk „wyślij do akceptacji” oraz sekcja ŚCIEŻKA AKCEPTACJI. 

  Gotowy dokument ewidencji przebiegu pojazdu pojawi się jako pozycje w tabeli KALKULACJA KOSZTÓW w dokumencie rozliczenia z wyjazdu. 

 4. Akceptacja rozliczenia delegacji

  Rozliczenie wyjazdu można zaakceptować na dwa sposoby:

  – W widoku delegacji należy wybrać zakładkę DO AKCEPTACJI i kliknąć odpowiednią pozycję na liście. 

  Wybierz zakładkę ŚCIEŻKA AKCEPTACJI, kliknij przycisk AKCEPTUJ 

  i potwierdź zamiar akceptacji. 

  – W Dashboardzie, w komponencie DOKUMENTY DO AKCEPTACJI, wybierz zakładkę DELEGACJE i zaznacz odpowiednią pozycję. 

  Kliknij AKCEPTUJ by zaakceptować rozliczenie wyjazdu. 


  Rozliczenie delegacji jest już zaakceptowane i można je odnaleźć w widoku DELEGACJI, zakładce ROZLICZONE. 

Leave A Comment